Algemene Voorwaarden HEC-NN

Op al onze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze klanten omgaan, schept voor u duidelijkheid wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Algemeen

 1. Alle tussen Honden Educatie Centrum Noord Nederland (nader te noemen HEC-NN) en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.
 2. Cursisten zijn allen die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaars van HEC-NN. Cursist is men vanaf het moment van inschrijving tot het einde van het overeengekomen aantal lessen.
 3. Wanneer u zich inschrijft voor een cursus, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bij het niet navolgen daarvan, kan de instructeur u de toegang tot de cursus en het terrein ontzeggen.
 4. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij HEC-NN.
 5. U bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor eventuele schade die u en/of uw hond (en) veroorzaken aan andere cursisten, instructeur en/of deelnemende honden.
 6. Deelname is geheel voor eigen risico. Controleer hiervoor uw Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren. De hondenschool is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan u of uw eigendommen.
 7. De instructeur maakt mogelijk foto’s en/of videomateriaal en mag dit materiaal gebruiken. Het zal alleen worden gebruikt voor social media. 

Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling vindt plaats op de wijze zoals door de eigenaar van HEC-NN aangegeven. Dit kan contant of via een factuur zijn. 
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door HEC-NN toegezonden factuur binnen 10 dagen zijn voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de cursist niet toegelaten worden tot de les/activiteit.
 3. Contante betaling dient tijdens de eerste les te worden voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal de cursist niet toegelaten worden tot de les/activiteit. 
 4. Inschrijving verplicht tot betaling van de cursus. Er wordt geen restitutie van het cursusgeld gegeven.

 Cursus, Workshops, lezingen

 1. Honden, welke een cursus en/of workshop ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periode entingen via een dierenarts. Bij aanvang van een cursus dient de cursist het entingsboekje, of een kopie daarvan, te overleggen.
 2. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 3. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond, kan er gevraagd worden om een doktersverklaring cq. dierenartsenverklaring. Na overlegging van deze verklaring zal met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de instructeur, wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de tot dan toe gevolgde lessen, aan de cursist gerestitueerd.
 5. Het is mogelijk 1 les in te halen in geval van ziekte of overmacht zonder extra kosten. De inhaallessen en-tijden worden naar de mogelijkheden van HEC-NN ingepast. Gezien de huidige omstandigheden rondom Corona kunnen wij helaas het inhalen van een gemiste les niet garanderen. 
 6. Als een les door de cursist niet is afgezegd, vervalt het recht op inhalen. 
 7. Een les die niet 24 uur van tevoren is afgezegd, kan ook niet worden ingehaald. 
 8. Wanneer de cursist twee lessen of meer afwezig is vervalt zijn / haar inschrijving. Er wordt in dit geval geen restitutie van het cursusgeld
  gegeven.
 9. Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur ingehaald
  kunnen worden.
 10. Indien door ziekte of overmacht de nog niet gevolgde lessen van de cursus door de hondenschool moet worden beëindigd, wordt het resterende cursusgeld teruggestort.
 11. We maken – binnen de wettelijke kaders – gebruik van uw gegevens voor informatie vanuit onze eigen organisatie. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om uw gegevens voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij de instructeur aan, dan houden we daar rekening mee.

Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen bij HEC-NN aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur z.s.m. voor aanvang van de les, op de hoogte te stellen.
 2. Op het terrein van HEC-NN zijn de honden altijd aangelijnd, tenzij anders is aangegeven door de instructeur.
 3. Het gebruik van een slipketting is ten strengste verboden.
 4. Bij de training dient gebruik te worden gemaakt van een vaste lijn. Het gebruik van een zogeheten looplijn of flexilijn is niet toegestaan.
 5. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 6. De geleiders van de hond zijn 12 jaar of ouder.
 7. Per les staat er één geleider per hond op het trainingsveld.
 8. In overleg met de instructeur(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 9. De bezoekers dienen zich te houden aan de instructies van de instructeur.
 1. De klant dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.
 2. Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u voorschrijft (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur en de omgeving).
 3. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 4. HEC-NN wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving en eigenaar van de trainingslocatie. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
 5. Als er op of binnen 50 meter van het terrein van de trainingslocatie een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in één van de aanwezige afvalbakken. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.
 6. Tijdens de cursussen is het niet toegestaan te bellen (uitzondering in overleg) roken of alcoholhoudende dranken te nuttigen.

Adviezen

 1. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan de eigenaars/instructeurs van HEC-NN.
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeurs van HEC-NN.
 3. De instructeur staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 4. Advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van HEC-NN voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
 5. Bij gedragsproblematiek, welke zo complex is en buiten onze expertise valt, verwijzen wij zo nodig door naar dierenarts of geregistreerd gedragstherapeut.